دکتر حسین ربوبی

دکتر حسین ربوبی

عضو هیئت علمی انستیتو DISTDP
روانشناس و روان درمانگر پویشی

دکتر حسین ربوبی

عضو هیئت علمی انستیتو DISTDP
روانشناس و روان درمانگر پویشی

دکتری روان شناسی

دانش آموخته مستقیم دکتر داود معنوی پور

عضو هیئت علمی انستیتو DISTDP

روان درمانگر DISTDP

مدیر مرکز کاردرمانی و روانشناسی رشد

مشاور و روان درمانگر کلینیک روان شناسی مانوشان

مشاور و روان درمانگرکلینیک روان شناسی ایران اندیش

عضو سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران