شورای آموزشی

دکتر غلامرضا بندلی

عضو هیات علمی
بیشتر بدانید

دکتر پونه شهابی

عضو هیات علمی و مدیر دوره آموزشی

دکتر مینا هادیان

عضو هیات علمی