روان‌درمانی هیجان مدار EFT

روان درمانی هیجان مدار از روش های روان درمانی متمرکز بر هیجان هاست که می تواند در بهبود عزت نفس، روابط بین فردی و زوجین موثر باشد. هیجان ها بخش مهمی از ساختار روان را تشکیل می دهند و درمان متمرکز بر هیجان ها می تواند ساختارهای معیوب روابط بین فردی را ترمیم نماید.