کلینیک روانشناسی مانوشان

این مرکز با رویکرد تخصصی روان درمانی پویشی DISTDP (روش دوانلو ) در حوزه آموزش و درمان فعالیت می کند.

خدمات آموزشی کلینیک مانوشان

کلینیک روانشناسی مانوشان با مجوز از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره خدمات روان درمانی، روان سنجی، مشاوره فردی، مشاوره خانواده، مشاوره تحصیلی را ارائه می دهد. این مرکز با همکاری روانشناسان متخصص تلاش می کند تا کمک های حرفه ای به مراجعان ارائه کند. تربیت روان درمانگران پویشی DISTDP و هیجان مدار EFT در ساختار علمی و عملی مدون زیر نظر اساتید برجسته از دیگر خدمات مانوشان است.

نظر دانشجویان و مراجعان

دیدگاه دانشجویان