زوج درمانی

یکی از مهمترین روابط صمیمانه در بزرگسالی روابط زوجین است. زندگی زناشویی نیازمند تلاش برای ساختن رابطه ای سالم و بالنده است. اغلب افراد ازدواج خوب را صرفا حاصل انتخاب درست شریک زندگی خود می پندارند در حالی که آن فقط بخشی از عوامل مهم در زناشویی موفق و سالم است. رابطه زناشویی نیازمند دانش و تجربه و راهنمایی است تا در مسیر تکامل قرار گیرد. زوج درمانی به شما کمک می کند تا با هدایت یک متخصص این رابطه را بسازید و با راه حل های موثر چالش های زندگی را سپری نمایید.